info@vitfysiotherapie.nl​
024-3774734

PRIVACYVERKLARING

Algemeen
De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is de huidige wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie bepaalde verplichtingen wanneer deze met persoonsgegevens werkt en heeft de betrokkene bepaalde rechten. In de gezondheidszorg gelden nog een aantal specifieke regels voor de privacy. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). Deze privacyverklaring is bedoeld om je te informeren over je rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

Onze praktijk en privacyverklaring 
In onze praktijk worden persoongegevens van je verwerkt die noodzakelijk zijn om je medisch goed te kunnen behandelen. Daarnaast verwerken wij gegevens die nodig zijn voor het financieel afhandelen van het consult.

De praktijk VIT Fysiotherapie is volgens de AVG verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvinden. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de praktijk als volgt:

De gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:
· Voor fysiotherapeutische zorgverlening;
· Voor doelmatig beheer en beleid;
· Voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting.

Er vindt in principe geen verwerking plaats voor andere doeleinden. Je wordt altijd op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van je verwerkt worden. Dit kan gebeuren door je zorgverlener, maar ook via een folder of via onze website.

Alle  medewerkers van VIT Fysiotherapie zijn verplicht om vertrouwelijk om te gaan met je persoonsgegevens. De persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang. Je persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening. Voor medische gegevens is de bewaartermijn 15 jaar vanaf het laatste behandel moment. Wanneer langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de gezondheid van jezelf of van je kinderen, kan hiervan worden afgeweken. Dit is ter beoordeling van de behandelaar.

De rechten als betrokkene
Jij als betrokkene heeft de volgende rechten:
· Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van je verwerkt worden.
· Het recht op inzage van zijn/haar gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).
· Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien nodig.
· Het recht om vernietiging van je medische gegevens te vragen.

Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.
· Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan je dossier.
· Het recht om in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.
· Als je gebruik wilt maken van deze rechten, kan je dit mondeling of middels e-mail kenbaar maken. De belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, een curator of mentor).

Verstrekking van je persoonsgegevens aan derden
De medewerkers van VIT Fysiotherapie hebben de verplichting vertrouwelijk met je persoonsgegevens om te gaan. De medewerker heeft voor verstrekking van de persoonsgegevens jouw uitdrukkelijke toestemming nodig. Op deze regel bestaan enkele uitzonderingen. Op grond van de wet kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, bijvoorbeeld wanneer gevreesd wordt voor een ernstig gevaar voor je gezondheid of die van een derde. Vastgelegde gegevens kunnen daarnaast, indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners (bijvoorbeeld de huisarts).

Uw persoonlijke gegevens
De gegevens die wij van je vragen hebben wij nodig om je te kunnen bereiken en om je verzekering te kunnen inzien. Daarnaast vinden wij het prettig als je je e-mailadres wilt afgeven. Zo kunnen wij eventuele huiswerkoefeningen naar je e-mailen. Ook zullen wij je goedkeuring vragen om een tevredenheids-enquête naar je te mailen. Dit hebben wij nodig om de verzekeraars een goed beeld te geven van ons handelen, zodat onze contracten blijven bestaan. Bij voorbaat dank voor het invullen hiervan.

Verwerkingsregister
VIT Fysiotherapie verwerkt persoonsgegevens van patiënten. VIT Fysiotherapie zal een verwerkingsregister bijhouden met alle verwerkingen van persoonsgegevens. Daarin worden alle soorten persoonsgegevens die verwerkt zullen worden benoemd.

In het geval dat je een klacht indient tegen de fysiotherapeut, zullen die gegevens eveneens worden verwerkt door VIT Fysiotherapie.

Verwerkersovereenkomsten en privacyverklaring
VIT Fysiotherapie maakt gebruik van het elektronisch patiëntendossier Intramed voor het verwerken van persoonsgegevens. Dit bedrijf moet gezien worden als een verwerker. Daarbij verzekert Intramed zich te houden aan de vereisten die nodig zijn om te voldoen aan de AVG. VIT Fysiotherapie heeft een verwerkersovereenkomst afgesloten met Intramed.

VIT Fysiotherapie maakt daarnaast ook gebruik van een boekhouder. De boekhouder verwerkt geen gegevens van patiënten, maar heeft wel inzage in sommige persoonsgegevens. Dit gaat met name om het inzien van de gegevens rondom betalingen. De boekhouder heeft hiervoor een geheimhoudingsverklaring ondertekend. Hierin staat ook dat eventuele medewerkers van de boekhouder aan deze geheimhoudingsplicht moeten voldoen. Bovendien is in de verklaring opgenomen dat de boekhouder geen persoonsgegevens van patiënten zal verwerken.